Ekologia

W naszej działalności niezmiernie ważne miejsce zajmuje dbałość o środowisko naturalne. Temu zagadnieniu poświęcamy wiele uwagi, a przede wszystkim środków na badania.

Posiadamy coraz lepsze rozwiązania dotyczące recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych. Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy linię produkcji folii z recyklatów PET, wytwarzając na ich bazie wyroby o charakterze rynkowym. Hanex jest producentem folii trójwarstwowej R-PET składającej się w 70% z materiałów PET z recyklingu pokonsumenckiego PCR (Post Consumer Recycling) i poprzemysłowego PIR (Post Industrial Recycling). Unikalna kompozycja folii (dopuszczona do kontaktu z żywnością) pozwala na spełnienie wymagań Dyrektywy 10/2011/UE i Rozporządzenia WE 1935/2004, dzięki obecności bariery funkcjonalnej. Jej doskonałe właściwości zostały również potwierdzone przez badania w niezależnych jednostkach, m.in. w COBRO.

Opakowania PET mogą być recyklingowane na trzy sposoby: mechaniczny (najczęściej stosowany, którego rezultatem są płatki lub regranulaty); chemiczny (polegają na reakcji rozkładu polimeru do monomerów oraz ich substratów) oraz energetyczny (będący efektem spalania w odpowiednich instalacjach odpadów polimerowych). Mając na uwadze efektywność i względy ekonomiczne, nasza firma wykorzystuje możliwości recyklingu mechanicznego. Dbamy, aby nasi kontrahenci otrzymali gotowe rozwiązania związane z logistyką odzysku. Jest to jedna ze strategicznych gałęzi naszych działań.

Każde opakowanie ma swoje etapy funkcjonowania na rynku. Recykling PET opiera się na procesach związanych z zebraniem zużytych opakowań, manualnym i optoelektronicznym sortowaniu, myciu, rozdrabnianiu, automatycznej i flotacyjnej separacji, ponownym myciu, oczyszczaniu i suszeniu. W końcowej fazie odzyskany materiał jest regranulowany i finalnie dekontaminowany. Tak przygotowany materiał wtórny możemy ponownie zastosować do nowych opakowań.

Wszystkie surowce i wyroby Hanex w pełni odpowiadają wymaganiom Dyrektywy 94/62/WE i są całkowicie przydatne do recyklingu. To jedno z najważniejszych wymagań dla naszych produktów i jeden z punktów „Polityki Jakości” firmy.Zdajemy sobie sprawę, że każda działalność przemysłowa wymaga korzystania z zasobów środowiska naturalnego i stanowi dla niego pewne obciążęnie. Aby maksymalnie ograniczyć ujemny wpływ funkcjonowania GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. na środowisko podjęliśmy szereg działań. Polegają one m.in. na selektywnej zbiórce i ścisłej ewidencji wszystkich typów powstających odpadów (np. tworzywa sztuczne, papier i tektura, stal i metale nieżelazne, przepracowane oleje) i przekazywaniu ich do recyklingu lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia. System gospodarki odpadami jest uregulowany odpowiednimi pozwoleniami wydanymi przez organy samorządu terytorialnego i zgodny z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi. GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. stale współpracuje także z organizacją odzysku zapewniając dzięki temu wymagany prawem poziom odzysku poszczególnych typów opakowań, a także partycypując w kosztach prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Nowoczesne technologie stosowane w GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. nie są źródłem emisji znacznych ilości gazów i pyłów do powietrza. Posiadamy jednak konto w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), gdzie regularnie składamy raporty w zakresie emisji.

Jako producent opakowań z tworzyw sztucznych jesteśmy świadomi, że mają one znaczny udział w masie odpadów trafiających na składowiska mimo ich przydatności do recyklingu. Dokładamy wszelkich starań aby gospodarka odpadami opakowaniowymi odpowiadała najnowszym światowym trendom. Dzięki inwestycjom w park maszynowy uzyskaliśmy możliwości techniczne, a następnie pozwolenie na działalność w zakresie przetwarzania odpadów PET w surowce zużywane w naszym zakładzie, co bezpośrednio i znacząco redukuje ilość odpadów trafiających na składowiska. W ten sposób realizujemy strategię minimalizowania negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko z myślą o kolejnych pokoleniach.